"Cortocircuito", per una alimentació sana, propera i justa

Alta tensió en el sistema alimentari. Milions de persones que passen fam al món, població obesa al Nord global, pagesia que ja no pot viure de la seva feina i un planeta amb recursos limitats que cada dia està més a prop d’esclatar. Qui n’és el responsable? L’agronegoci, unes quantes empreses que s’enriqueixen a costa de la nostra alimentació, un dret humà que no es respecta.

Els aliments propers i tradicionals són cada vegada més difícils de trobar. Els mercats alimentaris de proximitat no paren de desaparèixer. Els petits i les petites productores, així com els petits comerços, estan asfixiats per la pressió de les grans superfícies.

Amb aquesta campanya volem provocar un curtcircuit per fer desaparèixer el sistema agroalimentari actual, injust i governat per poques multinacionals filles del capitalisme més atroç; volem construir una alimentació basada en sistemes alimentaris locals.

Necessitem circuits curts que acostin les persones productores i les consumidores. La revitalització dels mercats alimentaris locals és necessària i imprescindible socialment, culturalment i econòmicament, ja que suposa la reactivació de l’economia local de les zones rurals, la creació d’ocupació, l’accés a aliments sans, de temporada i proximitat, el foment de mètodes de producció més respectuosos amb el medi ambient i l’enfortiment de les relacions entre consumidors i productors.

Les administracions i els poders públics poden tenir un rol determinant, i han de tenir-lo, per impulsar aquests mercats alimentaris locals i no solament amb acció legislativa i pressupostària, sinó com a consumidors o “compradors” d’aliments.

El poder de compra d’aliments de les diferents administracions públiques és molt important; s’estima que destinen entre 2.000 i 3.000 milions d’euros a les compres alimentàries cada any.

Si aquest volum de compra es fes en mercats de proximitat, estaríem davant del catalitzador definitiu per crear, enfortir i estendre una xarxa de mercats locals viables amb unes conseqüències importants des del punt de vista econòmic, social i cultural.

Des de la campanya “Cortocircuito” creiem que és imprescindible i urgent la posada en marxa d’una política pública que impulsi i afavoreixi les iniciatives de compra pública d’aliments basada en una producció local i familiar.

INFORME: Compra pública en sistemes alimentaris locals.

Guia per les administracions públiques: Criteris de compra pública de proximitat

 

“CORTOCIRCUITO”: QUÈ VOLEM I COM

“Cortocircuito” és una campanya que neix amb la intenció d’impulsar els mercats alimentaris locals a l’Estat espanyol. L’enfortiment del teixit alimentari local és imprescindible per aconseguir un canvi en l’entramat empresarial que controla avui dia la nostra alimentació. En aquest sentit, la compra pública alimentària es presenta com una gran oportunitat per a això.

Les administracions públiques, com que tenen capacitat de compra directa, hi juguen un paper fonamental, ja que poden actuar com a motor per impulsar aquests sistemes alimentaris locals. 

LES NOSTRES PETICIONS.
Des de “Cortocircuito”, creiem que és imprescindible i urgent que les administracions públiques assumeixin compromisos polítics que impulsin i afavoreixin iniciatives de compra pública d’aliments basada en una producció local i familiar. Per a això, sol·licitem:

  • L’assumpció d’un compromís polític vinculant per part de l’administració central que expliciti la voluntat d’incorporar aliments de proximitat i de producció familiar en les compres públiques alimentàries, que actuï com a marc polític impulsant i catalitzant les iniciatives des de les administracions autonòmiques i locals.
  • L’assumpció d’un compromís polític vinculant per part de les administracions autonòmiques i locals que expliciti la voluntat d’incorporar aliments de proximitat i de producció familiar en les compres públiques alimentàries en els sectors que els competeixen: la compra pública alimentària per a centres públics sanitaris i educatius.
  • La creació d’estructures de governança alimentària o “consells alimentaris” entesos com a espais de participació dels actors implicats (organitzacions de productors, de consumidors, AMPA). Aquestes estructures tindran com a funció l’assessoria, la promoció, la formació i l’elaboració de plans específics per posar en pràctica la compra pública alimentària de proximitat familiar. A més, tindran la funció de validar les actuacions administratives i fomentar la cooperació i la concertació dels diferents col·lectius que hi estan implicats.
  • La creació, en les administracions competents, de grups de treball interdisciplinaris o “taules de contractació” que estiguin capacitades per elaborar les clàusules de licitació que permetin i facilitin la compra d’aliments basats en una producció local i familiar, incloent-hi criteris de sostenibilitat. Aquests equips tècnics, a més d’elaborar les condicions de les licitacions, tindran entre les seves funcions la interlocució i la negociació amb els “consells alimentaris” i altres actors implicats per adaptar les condicions de la licitació a la realitat local en termes d’oferta i demanda.


“CORTOCIRCUITO”: PITJA L’INTERRUPTOR

Et convidem a sumar-te a les persones, organitzacions i escoles que lluiten per una alimentació sana, propera i justa, i que cada vegada són més nombroses!
Si creus que un sistema alimentari alternatiu és possible, ajuda’ns a generar el curtcircuit per posar en marxa un nou sistema alimentari i uns mercats de circuits curts entre les persones.

Difon, comparteix, expressa, debat!

Amb les teves amistats, familiars, parelles... En una cafeteria, al parc, fent una cervesa... A través del Facebook, Twitter, WhatsApp, tu mateix/a!

 

Aquesta campanya ha estat feta amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), a càrrec del projecte “Somos lo que comemos (11-PR1-0494)”. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de VSF Justícia Alimentària Global, i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECIF.