La dona camperola a la societat congolesa

19/01/2016 - 17:22

La dona camperola a la República Democràtica del Congo (RDC) no gaudeix dels mateixos drets que els homes. L'accés  de les dones als recursos productius és pràcticament inexistent, fet que comporta la pràctica d'una agricultura de subsistència, sense accés a la propietat de la terra i al crèdit agrari per desenvolupar les seves activitats. A més, les elevades taxes d'analfabetisme suposen un impediment per al desenvolupament de la dona a  la societat.

Un dels reptes que plantegem per a aquest any a la zona és el de continuar  reforçant  les capacitats de les dones camperoles perquè millorin la seva professionalitat. Un element clau per al seu desenvolupament personal i professional és l'accés als recursos productius en condicions igualitàries i aconseguir que tinguin el reconeixement com a actors legals de ple dret. Políticament, continua sent imprescindible enfortir les accions de comunicació, denúncia i suport a les dones en tots els estaments (local, regional i nacional) i enfortir el seu paper com a actors clau dins el marc de la sobirania alimentària.

Des de VSF apostem per aquelles organitzacions de caràcter feminista que lluiten per reforçar el paper de la dona camperola dins de la societat congolesa. Un suport que s'estén a totes les organitzacions de base que formen part de la LOFEPACO -Lliga de les dones camperoles del Congo- a la ciutat de Butembo, República Democràtica del Congo com a beneficiàries directes del projecte. En aquest sentit, a principi  d'aquest mes de gener hem participat en unes jornades l’objectiu de les quals era millorar  institucionalment  la   LOFEPACO. Un taller de formació desenvolupat amb una metodologia participativa ha servit com a base per presentar el marc de la sobirania alimentària: definició, història, relació amb les accions de gènere i els drets humans,  i també  les principals diferències entre sobirania alimentària i seguretat alimentària. El segon mòdul de formació ha tingut com a objectiu oferir eines per millorar la gestió institucional i reforçar les capacitats internes de la  LOFEPACO. També s'han fet presentacions específiques relacionades amb la planificació i la gestió comptable. A tots dos tallers han participat unes quaranta persones i la presència de dones ha estat aproximadament del 60%.

Un dels principals aprenentatges  de  les participants ha estat l'apropament al model alternatiu que defensa  la sobirania alimentària en contraposició al model dominant. El debat s'ha centrat en com fomentar la participació en la presa de decisió de polítiques públiques, com defensar els recursos naturals, com reforçar la posició de la dona dins el moviment i com establir aliances estratègiques. A més,  després d'una anàlisi interna de l'associació s'ha posat de manifest la necessitat de reforçar el pla de comunicació entre els diferents departaments i les  organitzacions camperoles de base i relacionar les seves accions amb els seus documents estratègics. La formació contínua i la capacitació dels seus membres es treballarà durant  tot l'any i serà un eix que caldrà  desenvolupar a mitjà i a llarg termini.

Territorio: