Justícia Alimentària publica una guia per incorporar l’alimentació com a eix de treball en el currículum escolar

01/07/2019 - 10:29

Justícia Alimentària i Hegoa han publicat una guia perquè la sobirania alimentària amb enfocament de gènere pugui incorporar-se al currículum escolar dels centres de secundària de manera transversal i interdisciplinar. Això vol dir que les conseqüències socials, econòmiques i ambientals que provoca el model alimentari es tractin com a eix temàtic en diferents assignatures. Com a proposta política, Justícia Alimentària exigeix ​​a l'Administració pública la inclusió de l'alimentació en el currículum escolar d'una manera formal i obligatòria, ja que en aquest moment la mala alimentació s'ha convertit en el primer problema de salut pública de l'Estat espanyol i en una de les principals causes del canvi climàtic.

L'exemplificació curricular proposada a la guia està pensada per aplicar-se durant un trimestre i el curs escollit és 3r d'ESO. La metodologia de treball és l'aprenentatge basat en projectes i té caràcter interdisciplinar: Biologia i Geologia, Educació Física, Llengua i Literatura i Geografia i Història, encara que no impedeix que altres assignatures puguin sumar-s’hi i abordar el mateix eix temàtic.

Tenint en compte la diversitat de situacions, motivacions i contextos, la proposta presenta una estructura flexible de manera que cada equip docent i cada centre educatiu hi pugui fer les adaptacions que consideri oportunes sense necessitat de desenvolupar tot el contingut de principi a fi com si es tractés d'una unitat didàctica a l'ús. Es tracta d'un document de naturalesa diferent, pel fet que no segueix l'estructura convencional (objectius generals i específics, seqüenciació de continguts, metodologia, temporalització, activitats, materials...) que permetria detallar la intervenció docent a l'aula. L'objectiu de la publicació és presentar un model de treball prou ampli perquè el professorat pugui prendre decisions i establir, per exemple, quins continguts serien els més apropiats per contribuir, des de la seva assignatura, al projecte interdisciplinari. Tot i així, conté les suficients indicacions com per assegurar una coherència amb l'enfocament d'educació crítica i transformadora i la comprensió de la temàtica triada: els sistemes alimentaris i els seus efectes sobre la salut i la del planeta. També aporta 4 rúbriques d'avaluació per assegurar aquesta coherència: rúbrica de gènere (ulleres lila), rúbrica de competències, rúbrica de continguts i autoavaluació per part de l'alumnat.

Alimentacció, el marc pedagògic de referència
El programa socioeducatiu Alimentacció de Justícia Alimentària i Hegoa que compta amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) s'està desenvolupant a 4 comunitats: Illes Balears, País Valencià, Catalunya i Euskadi. Per aquest motiu, l'exemplificació ha tingut en compte els decrets curriculars d'aquestes comunitats a l’hora d’organitzar continguts i competències. Aquest document, que engloba el conjunt de recursos que s'ofereixen dins del programa, culmina i concreta el marc pedagògic que ha sustentat totes les propostes del programa i s’ha convertit en una eina pràctica d'aplicació a l’aula per al professorat.

Alimentacció és un programa socioeducatiu que promouen, conjuntament, Justícia Alimentària i Hegoa i que està finançat per l’AECID. Amb aquesta iniciativa es busca generar consciència crítica i fomentar l'acció educativa davant les conseqüències socials, econòmiques i ambientals que provoca el nostre model alimentari (producció, distribució, comercialització i consum) gestionat sota el capitalisme neoliberal i mercantil.

La publicació es pot consultar en català, euskera i castellà:

Sistemas alimentarios: efectos sobre nuestra salud y la del planeta. Trabajo por proyectos desde la soberanía alimentaria. Ejemplificación curricular para 3º ESO

Sistemes alimentaris: efectes sobre la nostra salut i la del planeta Treball per a projectes des de la sobirania alimentària. Exemplificació curricular per a 3r d’ESO

Elikadura-sistemak: gure osasunean eta planetan dituzten ondorioak. Elikadura burujabetzan oinarritutako proiektu bidezko lana. 3. DBHrako curriculum-exenplifikazioa

Territorio: 
Estado Español